Witte Kerk

Monument

Verhuur

Evenementen

De Witte Kerk
Beeldbepalend

De Stichting Monument Witte Kerk Heiloo (SMWKH) is opgericht op 1 juni 2012 met als doel geldmiddelen te verwerven voor het onderhoud, de renovatie en de exploitatie van de Witte Kerk. De stichting wil met de uitvoering van haar taak mede de functie van het kerkgebouw in het maatschappelijk leven ondersteunen. De stichting voert de exploitatie van het gebouw en werkt in dat kader aan de ontwikkeling van de Witte Kerk als culturele plek in Heiloo.

De oprichting vond plaats bij notariële akte laatst gewijzigd op 18 mei 2015. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55437737 en is erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 8517856. Ter uitwerking van bepalingen in de statuten is op 1 september 2015 een overeenkomst gesloten met het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Heiloo waarin regelingen worden getroffen voor het uitvoeren van werkzaamheden en het voeren van de exploitatie.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Verhuuractiviteiten bevorderen.

De Witte Kerk is door de gemeente Heiloo erkend als podiumplaats en de stichting zal haar uiterste best doen om de Witte Kerk als podiumplaats te promoten.

Goede en veilige werkomgeving voor de vrijwilligers.

Zorgdragen voor het onderhoud van de WK in afstemming met de Protestantse Gemeente Heiloo.

Het werven van meer vrienden van de Witte Kerk.

De kerk toegankelijk maken, door iedere woensdag open te zijn, waarbij vrijwilligers een rondleiding kunnen geven.

De inkomsten worden verkregen uit verhuuropbrengsten, catering bij verhuur , donaties en het houden van een kerstmarkt en een tweede kans markt. 

Voor de lopende zaken is een rekening courant rekening geopend bij de Rabobank. De tijdelijk overtollige liquide middelen worden niet belegd, maar gestort op een spaarrekening.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Personeel

Vanaf 1 januari 2023 is er geen personeel in dienst van de stichting.