Witte Kerk

Monument

Verhuur

Evenementen

De Witte Kerk
Beeldbepalend

PRIVACYVERKLARING STICHTING MONUMENT WITTE KERK HEILOO

Algemeen

Stichting Monument Witte Kerk Heiloo (hierna: de Stichting) neemt uw privacy zeer serieus en verwerkt en gebruikt informatie over u op een veilige manier. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

De Stichting Monument Witte Kerk Heiloo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55437737 en is gevestigd aan de Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo. Het correspondentieadres is Baetenburg 4, 1852 TP Heiloo. De stichting is per e-mail bereikbaar via secretaris@wittekerk- heiloo.nl en telefonisch via 06-45988937.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting verwerkt persoonsgegevens van bestuursleden, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen en Vrienden van de Witte Kerk Heiloo. Ook verwerkt de Stichting persoonsgegevens van personen die informatie opvragen via onze website, deelnemen aan onze activiteiten en/of deze zelf aan ons verstrekken. Zolang dat in verband met de coronapandemie noodzakelijk is, worden ook van bezoekers van de Witte Kerk gegevens verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van bron- en contactonderzoek.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: – Voor- en achternaam

 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • (Zakelijk) Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, via e-mail, in correspondentie, telefonisch of anderszins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website, of iemand die op een andere manier gegevens aan ons verstrekt, ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld kunnen worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@wittekerk- heiloo.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw verzoek om informatie of uw correspondentie te kunnen afhandelen;
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatie over de activiteiten van de
  Stichting;
 • Om bestellers de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen informeren met betrekking tot de activiteit waarvoor de kaarten zijn gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de activiteit door te geven);
 • Om bezoekers en belangstellenden te kunnen informeren over de voorstellingen, uitvoeringen of andere activiteiten in de Witte Kerk, eventuele kaartverkoop daarvoor, en over andere producten en diensten;
 • Voor het afhandelen van uw betaling.

Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens

De Stichting respecteert uw privacy en neemt de bescherming van uw gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@wittekerk- heiloo.nl.

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of op basis van een wettelijke verplichting. Gegevens van degenen die hebben aangegeven informatie per e-mail van de Stichting te willen ontvangen, worden bewaard tot na het moment waarop zij zich afmelden. Deze gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor statistische doeleinden.

Communicatie per e-mail

Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen, zoals bijvoorbeeld onze nieuwsbrief of informatie over onze activiteiten, kunt u via een afmeldlink aangeven dat u wilt worden verwijderd uit het bestand dat de Stichting gebruikt voor informatieverstrekking per e-mail. U kunt zich hiervoor ook schriftelijk of per e-mail (via secretaris@wittekerk-heiloo.nl) afmelden.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan anderen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stichting gebruikt geen tracking cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming

De stichting neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die voor u (aanzienlijke) gevolgen hebben.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om

de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een melding tot intrekking van uw toestemming, of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar secretaris@wittekerk-heiloo.nl. Let op: het kan voorkomen dat wij niet in alle gevallen kunnen voldoen aan uw verzoek, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. Als dit het geval is, laten wij u dit met opgaaf van redenen weten.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vragen of klachten

Mocht u vragen of klachten hebben over deze privacyverklaring of over de manier waarop de Stichting uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar secretaris@wittekerk-heiloo.nl. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is op 11 januari 2021 vastgesteld door het bestuur van de Stichting Monument Witte Kerk Heiloo. Zij kan te allen tijde door het bestuur worden gewijzigd. De aangepaste verklaring geldt vanaf de datum van publicatie op onze website.

Heiloo, 11 januari 2021
Bestuur Stichting Monument Witte Kerk Heiloo